På kvinnojourernas boenden bor det fler barn än kvinnor. De senaste sex åren (2013-2018) har Unizons kvinnojourer varit en trygg fristad från våld för närmare 9 500 våldsutsatta barn och deras mammor. Det betyder i genomsnitt 1 600 våldsutsatta barn varje år. Barn med egna upplevelser av våld och egna behov av stöd och skydd. Vi träffar dessa barn dagligen i våra verksamheter. Barn som ofta levt i en vardag präglad av otrygghet och oförutsägbarhet. För många barn är tiden på kvinnojouren den första tiden i deras liv som är helt fri från våld.

Vi på Unizons kvinnojourer ser och behandlar varje barn som vi möter – som en egen individ – med egna behov, önskemål och rättigheter. Vi skapar en så trygg och förutsägbar vardag som möjligt för barnen. Det handlar om att de ska veta vad som kommer att hända under dagarna. Om barnet inte går i förskola/skola (till exempel på grund av skyddsbehovet) blir det extra viktigt att vi står för en tydlighet i vardagen när det gäller rutiner. Vi skapar en trygg plats där barn kan prata och få sätta ord på sina upplevelser, tankar och känslor, både inför det som har varit och i nuet.

Tyvärr har vi med stor oro märkt en utveckling de senaste åren där vissa kommuner väljer att dela upp stöd och skydd: De placerar mammor och barn som tvingats fly sina hem på hotell/vandrarhem och erbjuder samtal på kommunens familjevåldsenhet. Mammor och barn som är i akut kris. Vi hör skrämmande berättelser om alternativa boenden där barnen utsätts för kontakter med bland annat personer med drogproblematik och psykisk ohälsa, vilket för barnen kan medföra ytterligare utsatthet. Ur ett barnrättsperspektiv anser vi detta är olämpligt och oacceptabelt!

Vi i Unizons barnnätverk kräver att våldsutsatta barn placeras med sina mammor på boenden som kan möta deras behov av stöd och skydd. Här har kommunerna hela ansvaret – bostadsbrist och ekonomi ska inte stå i vägen för barns rättigheter!

Unizons kvinnojourer stöttar och skyddar barn utifrån deras individuella behov. Vi delar gärna med oss av vår kunskap, erfarenhet och arbetssätt att samtala med barn. 

#barnpåkvinnojour #barnkonventionen2020 #unizonjourer #barnrätt