Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen.

Jämställdheten berör inte bara kvinnor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centralt när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet.

Men kvinnor kan även vara utsatta för ekonomiskt och materiellt våld. Exempel på det är att mannen undanhåller ekonomiska tillgångar från kvinnan eller gör henne ekonomiskt beroende, att han förstör hennes privata ägodelar eller hotar att slå sönder möbler och inredning. Våldet, i vilken skepnad det än visar sig, används för att förnedra, förtrycka och kontrollera. När en kvinna inte har kontroll över sin ekonomi och sina materiella tillgångar är det svårare att lämna relationen. En fungerande ekonomi kan däremot underlätta för att lämna relationen.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Unizons syn är att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand.

www.unizon.se #unizonjulkalender #unizonjourer #kvinnofrid #jämställdhet #familjefridsjouren